Styret

Styreleder

Øyvind Skjerve

Trøndelag Bildende Kunstnere 2024 – 2026

Styremedlem

Marit Øydegaard

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge 2024 – 2026

Styremedlem

Ana Castanheira

Styremedlem på fritt grunnlag 2023 – 2025

Styremedlem

Anne-Gro Erikstad

Trøndelag Bildende Kunstnere 2023 – 2025

Styremedlem

Kristin Opem

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge 2024 – 2026

Varamedlem

Kjell Gunnar Overøye

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge 2023 – 2025

Varamedlem

Thea Meinert

Trøndelag bildende kunstnere 2023 – 2025

Vedtekter

§ 01.Organisasjon

 • Trøndelag Senter for Samtidskunst er en selvstendig, kunstnerstyrt forening.
 • Foreningens medlemmer er organisasjonene Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM).

§ 02.Formål

Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) skal:

 • Ivareta og utvikle kunstnerstyrt formidling av samtidskunst.
 • Stimulere til allmenn forståelse for, økt kunnskap om og økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk.
 • Virke som et samarbeids- og kontaktorgan for TBK og NKM.
 • Være initiativtaker til samarbeidsprosjekter. Initiere og gjennomføre egne produksjoner.
 • Virke som et kompetansesenter for kunst i offentlige rom i regionen.
 • Verne om den kunstneriske ytringsfriheten.

§ 03.TSSK organer

Organene i TSSK er årsmøtet (§ 4) , styret (§ 5), valgkomité (§ 6), kunstfaglig råd (§7) og eventuelle arbeidsutvalg.

§ 04.Årsmøte

 • Årsmøtet er det øverste organet i foreningen TSSK.
 • Årsmøtet består av medlemmene i TBK og NKM. Alle medlemmene i TBK og NKM har stemmerett på årsmøte.
 • Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mai måned.
 • Årsmøtet er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt.
 • Årsmøtets vedtak gjøres med alminnelig flertall blant de frammøtte.

Årsmøtet skal behandle
Årsmøtets dagsorden skal bestå av følgende punkter, og bare de sakene som er ført opp på dagsorden kan behandles:

 • Valg av møteleder, referent og 2 representanter til å godkjenne referat
 • Godkjenning av innkalling og dagsorden
 • Styrets rapport, til godkjenning
 • Regnskap og revisjonsberetning, til godkjenning
 • Rapporter fra komiteer og utvalg, til orientering
 • Vedtakssaker som styret legger fram for årsmøtet
 • Vedtakssaker fremmet av TBK og NKM
 • Handlingsplan, til godkjenning
 • Budsjett, til godkjenning
 • Valg av styreleder, styremedlemmer, varamedlemmer, valgkomité

Innkalling til årsmøte skal sendes ut senest fire uker før møtet. Innmelding av saker som ønskes tatt opp, meldes senest tre uker før årsmøtet. Sakliste og saksdokumentene skal sendes ut seinest to uker før møtet.

TBK og NKM kan fremme saker til TSSK sitt årsmøte. Saker som ønskes tatt opp på TSSK sitt årsmøte fremmes gjennom TBK og NKM sine årsmøter.

Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når det kreves av styrene i TSSK, TBK eller NKM, eller når minst 1/3 av medlemmene i en av medlemsorganisasjonene krever det. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minimum to ukers varsel. Ekstraordinært årsmøte skal konstitueres på samme måte som ordinært.

§ 05.Styret

Styrets oppgaver

 • Styret er TSSK sin øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret har ansvar for forvaltning og drift av TSSK og skal lede i tråd med vedtektene og vedtak gjort på årsmøte.
 • Styret kan ved behov oppnevne representanter til aktuelle råd, utvalg og tillitsverv dersom dette ikke er gjort på årsmøte.
 • Styret ansetter daglig leder. Daglig leder ansetter det personalet som er nødvendig for å løse TSSK sine oppgaver.
 • Styret har arbeidsgiveransvaret for de ansatte på TSSK.

Styrets sammensetning

Styret ved TSSK er et kompetansestyre, og skal bestå av en styreleder og fire styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Tre av styrets medlemmer velges fra grunnorganisasjonene, hvorav begge er representert. To av styremedlemmene velges på fritt grunnlag på bakgrunn av den kompetanse det er behov for i styret. Varamedlemmene velges fra grunnorganisasjonene, hvorav begge er representert.

 • Funksjonstiden for styremedlemmer er tre år.
 • For å sikre kontinuitet skal representantene fra medlemsorganisasjonene ikke ha sammenfallende funksjonstid.
 • Styret er beslutningsdyktig når styret er formelt innkalt og styreleder eller nestleder og to styremedlemmer er til stede.
 • Styret konstituerer seg selv.

Styreleder

 • Årsmøtet velger styrets leder.
 • Styreleder velges for to år.

Styremøter

 • Det holdes minst fire styremøter per år.
 • Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
 • Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen skal godkjennes av styret.

§ 06.Valgkomité

 • Valgkomiteen innstiller kandidater til alle tillitsverv som vedtas på årsmøtet i TSSK.
 • Valgkomiteen består av tre personer fra grunnorganisasjonene hvorav begge er representert.
 • Medlemmene i valgkomiteen velges av årsmøte for to år. For å sikre kontinuitet skal ikke alle medlemmene ha sammenfallende funksjonstid.

§ 07.Kunstfaglig råd

Styret for TSSK oppnevner medlemmer til kunstfaglig råd.

 • Alle medlemmer skal ha kunstfaglig kompetanse.
 • Kunstfaglig råd har ansvaret for det kunstfaglige programmet ved TSSK.
 • Programmet skal godkjennes av styret

§ 08.Regnskap og Revisjon

Regnskapet skal føres i samsvar med god regnskapsskikk og revideres av registrert revisor.

§ 09.Endring av vedtekter

Endring i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

 • Vedtak om endring krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

§ 10.Avvikling

Vedtak om oppløsning av TSSK behandles på to etterfølgende årsmøter med henholdsvis 3/4 flertall og simpelt flertall blant de fremmøtte.

 • I vedtaket skal det fastsettes hvordan TSSK sine aktiva skal anvendes.
 • Årsmøtet skal oppnevne et avviklingsstyre på 3 personer til å gjennomføre oppløsningen i samsvar med vedtaket.
 • Avviklingsstyret skal bestå av 1 representant fra TBK, 1 representant fra NKM og 1 representant fra styret i TSSK.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 23. august 2011.
Revidert årsmøte 10. april 2014. / 26. april 2016. / 11. april 2018 / 28. mai 2020