Our Board

Chair of the Board

Reinhold Ziegler

Trøndelag Bildende Kunstnere 2022 – 2024

Board Member

Thea Meinert

Trøndelag Bildende Kunstnere 2022 – 2025

Board Member

Julie Nordhagen

Eksternal Board Member 2020 – 2023

Board Member

Andreas Schille

Trøndelag Bildende Kunstnere 2020 – 2023

Board Member

Per Ananiassen

Eksternal Board Member 2021 – 2024

Deputy Board Member

Siri Skjerve

Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge 2021 – 2024

Deputy Board Member

Elisabeth Alsos Strand

2020 – 2023

Vedtekter (NO)

§ 01.Organisasjon

 • Trøndelag Senter for Samtidskunst er en selvstendig, kunstnerstyrt forening.
 • Foreningens medlemmer er organisasjonene Trøndelag Bildende Kunstnere (TBK) og Norske Kunsthåndverkere Midt-Norge (NKM).

§ 02.Formål

Trøndelag Senter for Samtidskunst (TSSK) skal:

• Ivareta og utvikle kunstnerstyrt formidling av samtidskunst.

• Stimulere til allmenn forståelse for, økt kunnskap om og økt bruk av

billedkunst og kunsthåndverk.

• Virke som et samarbeids- og kontaktorgan for TBK og NKM.

• Være initiativtaker til samarbeidsprosjekter. Initiere og gjennomføre egne

produksjoner.

• Virke som et kompetansesenter for kunst i offentlige rom i regionen.

• Verne om den kunstneriske ytringsfriheten.

§ 03.TSSK organer

Organene i TSSK er årsmøtet (§ 4) , styret (§ 5), valgkomité (§ 6), kunstfaglig råd (§7) og eventuelle arbeidsutvalg.

§ 04.Årsmøte

 • Årsmøtet er det øverste organet i foreningen TSSK.
 • Årsmøtet består av medlemmene i TBK og NKM. Alle medlemmene i TBK og
 • NKM har stemmerett på årsmøte.
 • Årsmøtet holdes hvert år innen utgangen av mai måned.
 • Årsmøtet er beslutningsdyktig når møtet er lovlig innkalt.

§ 05.Styret

Styrets oppgaver

• Styret er TSSK sin øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret har ansvar for forvaltning og drift av TSSK og skal lede i tråd med vedtektene og vedtak gjort på årsmøte.

• Styret kan ved behov oppnevne representanter til aktuelle råd, utvalg og tillitsverv dersom dette ikke er gjort på årsmøte.

• Styret ansetter daglig leder. Daglig leder ansetter det personalet som er nødvendig for å løse TSSK sine oppgaver.

• Styret har arbeidsgiveransvaret for de ansatte på TSSK.


Styrets sammensetning

Styret ved TSSK er et kompetansestyre, og skal bestå av en styreleder og fire styremedlemmer, samt to varamedlemmer. Tre av styrets medlemmer velges fra grunnorganisasjonene, hvorav begge er representert. To av styremedlemmene velges på fritt grunnlag på bakgrunn av den kompetanse det er behov for i styret. Varamedlemmene velges fra grunnorganisasjonene, hvorav begge er representert.

• Funksjonstiden for styremedlemmer er tre år.

• For å sikre kontinuitet skal representantene fra medlemsorganisasjonene ikke ha sammenfallende funksjonstid.

• Styret er beslutningsdyktig når styret er formelt innkalt og styreleder eller nestleder og to styremedlemmer er til stede.

• Styret konstituerer seg selv.

Styreleder

• Årsmøtet velger styrets leder.

• Styreleder velges for to år.

Styremøter

• Det holdes minst fire styremøter per år.

• Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.

• Det skal føres protokoll fra møtene. Protokollen skal godkjennes av styret.

§ 06.Valgkomité

 • Valgkomiteen innstiller kandidater til alle tillitsverv som vedtas på årsmøtet i TSSK.
 • Valgkomiteen består av tre personer fra grunnorganisasjonene hvorav begge er representert.
 • Medlemmene i valgkomiteen velges av årsmøte for to år. For å sikre kontinuitet skal ikke alle medlemmene ha sammenfallende funksjonstid.

§ 07.Kunstfaglig råd

Styret for TSSK oppnevner medlemmer til kunstfaglig råd.

 • Alle medlemmer skal ha kunstfaglig kompetanse.
 • Kunstfaglig råd har ansvaret for det kunstfaglige programmet ved TSSK.
 • Programmet skal godkjennes av styret

§ 08.Regnskap og Revisjon

Regnskap og Revisjon Regnskapet skal føres i samsvar med god regnskapsskikk og revideres av registrert revisor.

§ 09.Endring av vedtekter

Endring i vedtektene kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte.

 • Vedtak om endring krever 2/3 flertall blant de frammøtte.

§ 10.Avvikling

Vedtak om oppløsning av TSSK behandles på to etterfølgende årsmøter med henholdsvis 3/4 flertall og simpelt flertall blant de fremmøtte.

 • I vedtaket skal det fastsettes hvordan TSSK sine aktiva skal anvendes.
 • Årsmøtet skal oppnevne et avviklingsstyre på 3 personer til å gjennomføre oppløsningen i samsvar med vedtaket.
 • Avviklingsstyret skal bestå av 1 representant fra TBK, 1 representant fra NKM og 1 representant fra styret i TSSK.

Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 23. august 2011.
Revidert årsmøte 10. april 2014. / 26. april 2016. / 11. april 2018 / 28. mai 2020