Kunstkonsulent søkes til Vikhammer Ungdomsskole og kulturarena / Vikhammer barnehage, søkefrist 15. februar.

Vikhammer ung ill Link Arkitektur

Vikhammer Ungdomsskole & kulturarena og Vikhammer barnehage i Trøndelag ble begge ferdigstilt i 2023. Malvik kommune søker én kunstkonsulent til begge stedene. Søkere fra Trøndelag oppfordres.

Søkefrist: 15. februar

Kunsten skal bidra til at bygget/området blir et attraktivt møtested med positive opplevelser for alle brukere, og bygger opp under kommunes kjerneverdier som er:

Åpen – Nyskapende – Samhandlende.

Det er avsatt NOK 2,5 mill. samlet for Vikhammer ungdomsskole og Vikhammer barnehage i kunstbudsjett som dekker alle kostnader i forbindelse med kunstanskaffelsen, inkludert honorar til kunstkonsulent og 5% i kunstavgift.

Kunstkonsulent mottar honorar etter anbefalte satser fra KORO, og utgjør i dette prosjektet NOK 375 000 inklusive mva. og øvrige kostnader.

Malvik kommune har bygget en helt ny ungdomsskole som erstatning for den gamle. Det nye bygget huser ikke bare ungdomsskole for 425 elever, men også kulturskole, ungdomshus og kultursal. I tillegg etableres det friidrettsanlegg med kunstgressbane i tilknytning til skolen. Bygget er sentralt plassert på Vikhammer og målet med prosjektet har vært å bygge et fleksibelt kommunalt formålsbygg med rom for ulike aktiviteter og for barn og unge. Bygget har blitt et viktig bygg på Vikhammer, både som skole på dagtid og som kulturarena og fritidstilbud på kveldstid og i helgene.

Det er samtidig ferdigstilt et barnehagebygg for om lag 104 barn i Vikhammer sentrum som ble tatt i bruk sommeren 2023. Barnehagen på om lag 1 450 BTA er tilrettelagt for seks ulike grupper med tilhørende områder med fire grupper med barn under tre år og to grupper med barn over tre år. Barnehagen er universelt utformet, og tilrettelegges for barn med spesielle behov, og blir den første i sitt slag i kommunen. Bygningen har to etasjer og uteområder som ivaretar gode solforhold for lek. Bygget har tre som hovedmateriale og tilpasset omgivelseskarakteren. Et av effektmålene er å engasjere barnehagebarna i miljøkamp gjennom materialbruk og tekniske løsninger i barnehagebygget. Barnehagens uteområde skal være tilgjengelig for alle i ferie-, helg- og kveldstid. Det er tenkt at fellesområde i barnehagen kan leies ut til ansatte og foreldrene.

Oppdragsgiver: Malvik kommune

Kontaktperson: Lars-Gøran Strømhaug

Les hele utlysningen og hvordan du søker i Oppdragsportalen til KORO.no