Prekvalifisering Cissi Klein Videregående skole, søkefrist 10. november 2023.

Cissi klein fasade øst

Trøndelag fylkeskommune søker kunstnere til åpen prekvalifisering for kunst ved nye Cissi Klein videregående skole.

Det samlede kunstbudsjettet er på 7 millioner kroner. Cissi Klein videregående skole bygges på Falkenborg i Trondheim. Skolen ligger ved et større kollektivknutepunkt og er i et område som er under utbygging og endring. Det er et ønske at skolen, skolens flerbrukshall og uteområdene rundt skolen blir brukt aktivt, og at skolen dermed blir et viktig møtested i nærmiljøet.

Cissi Klein vgs skal bygges for en elevkapasitet på rundt 900 elever fordelt på programfagene studiespesialisering, teknologi- og industrifag, dans og drama og helse- og oppvekstfag samt flere påbyggsklasser, tilrettelagt opplæring og innføringsklasse for fremmedspråklige. Skolen skal være en arena der opplæringen fremmer skaperglede, engasjement og utforskertrang. Skolen skal kjennetegnes av tverrfaglig fellesskap mellom ansatte og elever på tvers av utdanningsprogram. Skolen skal være en arena for skoleutvikling i samarbeid med universitets- og høyskolesektoren, arbeids- og næringsliv, innovasjons- og forskningsmiljøer.

Det vektlegges gjenbruk og ombruk av byggematerialer i byggingen av skolen. I noen av kunstprosjektene er det ønskelig med gjenbruk eller ombruk av materialer. Kunsten skal gjenspeile skolens programområder og være med på å blant annet gi et løft til skolens uteområder.

Skolen er planlagt ferdigstilt til skolestart høstsemesteret 2025.

Kunstprosjektene skal være ferdige våren 2025.

Vi søker kunstnere til flere prosjekt både inne- og utendørs.

Formålet med prekvalifiseringen er å finne aktuelle og gode kandidater med interesse for prosjektet. Oppdragene kan bli tildelt direkte til enkeltkunstnere, eller via honorert skissekonkurranse mellom kunstnere.

Interesserte kunstnere bes om å sende inn en samlet PDF-fil med:

  1. 1) Kort begrunnelse for interesse (1-2 avsnitt)
  2. 2) Presentasjon av relevante tidligere arbeid og prosjekter.
  3. 3) CV samt kontaktinformasjon.

Lengde maksimalt 10 sider alt i alt og max filstørrelse 10 MB. Vi ønsker ikke konkrete skisser eller forslag i denne delen av prosessen.

Vennligst send materialet innen 10. november 2023 via epost til nerlandmarie@gmail.com

Navngi PDF-dokumentet med etternavn_fornavn.pdf.

Eventuelle grupper bes oppgi kontaktperson.

Kunstkonsulenter er Anne-Gro Erikstad og Marie Nerland.


INFO ELLER SPØRSMÅL:

Kontakt kunstkonsulentene for informasjon eller spørsmål:

Marie Nerland

Epost: nerlandmarie@gmail.com

Mobil: 91 11 13 09


Anne Gro Erikstad

Epost: agerikstad@gmail.com

Mobil: 45 63 62 87


Utlysning på vegne av Trøndelag fylkeskommune