Delta på kunstkonsulentkurs! Søkefrist 31. august 2023.

Foto Trondheim kommune utsnitt web

Ellen Sofie Griegel, "Bracchium Hexagonalis" (2016), skulptur på fasaden av Kulturtribunen bibliotek og fritidsklubb på Ranheim. Oppdragsgiver: Trondheim kommune. Kunstkonsulent: Leiken Vik. Foto: Trondheim Kommune.

Er du kunstner og/eller kurator og ønsker å jobbe med kunst i offentlige rom? Da er dette kurset for deg!

(Utlysning region Midt-Norge)

Kunstsentrene i Norge (KiN) og Trøndelag senter for samtidskunst (TSSK) lyser med dette ut et kunstkonsulentkurs i Oslo og Trondheim.

Søknadsfrist 31.08.2023.

Kunstsentrene har kvalitetssikret offentlige kunstprosjekter på fylkeskommunalt og kommunalt nivå siden midten av 1980-tallet. Sammen med de 15 regionale kunstsentrene har Kunstsentrene i Norge (KiN) over lengre tid sett behovet for å etablere et kurstilbud for rekruttering av nye kunstkonsulenter til arbeid med kunst i offentlige rom, i tillegg til kompetanseheving og erfaringsutveksling med erfarne og nyetablerte kunstkonsulenter.

Kunstkonsulenten har en nøkkelrolle som bindeledd mellom offentlige og private byggherrer, profesjonelle kunstnere, publikum og kunstverk. Kursets formål er å profesjonalisere flere konsulenter. Med dette vil kurset kunne bidra til å styrke kunstnernes inntektsmuligheter, og å sikre oppdragsgivere større tilgang på kunstfaglig kompetente konsulenter.

Dyktige konsulenter er helt vesentlige for å sikre gode prosesser i nye kunstprosjekter, og for å ivareta profesjonalitet og kvalitet i alle ledd.

Med dette som bakteppe har KiN og kunstsentrene i Norge utarbeidet en kursmodell for kunstkonsulenter. I 2023/2024 arrangerer KiN for første gang et kunstkonsulentkurs i to moduler:

MODUL 1: Nasjonal modul felles for alle deltakerne som tas opp til kurset
Arrangeres i Oslo 20. og 21. november 2023.

MODUL 2: Regional fordypningsmodul i deltakernes respektive regioner
Arrangeres i Trondheim i april 2024 av Trøndelag senter for samtidskunst.


Kursets innhold:

Modul 1 omfatter:
Historikk, rolleforståelse og prosjektledelse, inkludert kunstplan, stedsanalyse og budsjett, relevant regelverk og finansiering. KORO (Statens organ for kunst i offentlige rom) vil gi en innføring i sin virksomhet på nasjonalt nivå, og kunstsentrene om sin virksomhet som regionale kompetansesentre for kunst i offentlige rom.

I tiden mellom Modul 1 og Modul 2 skal deltakerne arbeide med en gruppebasert hjemmeoppgave hvor det skal utarbeides en kunstplan. Kunstplanen skal inneholde prosjektbudsjett med finansieringsplan og beskrive plassering, kunstform, metode for valg av utførende kunstner, fremdriftsplan og plan for formidling og forvaltning av kunstprosjektet. Det vil bli gjennomført digital veiledning i arbeidsperioden, og resultatet skal presenteres på kursets siste dag. Erfarne kunstkonsulenter og fagpersoner fra kunstsentrene vil gi tilbakemelding på presentasjonene.

Modul 2 omfatter:
Modul 2 går i dybden på regionale og lokale kunstprosjekter og gir en innføring i hvem som bygger hva, formidling, forvaltning, drift og vedlikehold, pluss presentasjon av hjemmeoppgaver. Modul 2 vil også vektlegge deltakernes innspill og diskusjon av relevante problemstillinger.

Begge moduler inkluderer befaringer og/eller presentasjoner av offentlige kunstprosjekter.

Etter kurset skal deltakeren:

• Ha de grunnleggende kunnskaper som kreves for en kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder innen kunst i offentlige rom.
• Kunne ta på seg oppdrag og være trygg i rollen som kunstkonsulent/kunstfaglig prosjektleder.
• Kunne identifisere og løse ulike faglige, praktiske og kommunikative utfordringer i arbeidsprosessen.
• Kunne forankre og formidle kunstprosjektet på stedet, i kunstutvalget og til publikum.

Det utstedes kursbevis.

Geografisk oversikt

Det vil tas opp 5-15 kunstnere fra hver region. Det er delt opp i fem regioner; Nord, Midt, Innlandet, Vest, Sør og Øst.
Se her for oversikt over de andre regionene

Varighet/omfang
Begge moduler går over to dager, totalt fire dager. Reisetid kommer i tillegg.

Deltakerne får en hjemmeoppgave mellom de to modulene.
Det forventes aktiv deltakelse i kurset og fullført hjemmeoppgave mellom de to modulene.

Økonomi
Kunstsentrene i Norge jobber for å kunne finansiere reise og opphold for alle deltakende kunstnere. Mer informasjon om dette kommer.

Deltakerkriterier

  • Profesjonell kunstner og/eller kurator (Medlem i NBK, NK, SDS, FFF og/eller Norsk kuratorforening)
  • Interessert i å ta oppdrag som kunstkonsulent, men ønsker grunnopplæring/kvalifikasjon, eller erfaren kunstkonsulent som ønsker faglig påfyll, oppdatering på gjeldende regelverk og inspirasjon til gode formidlingsplaner

Det er de regionale kunstsentrene som skal behandle søknadene. Det er begrenset plass på kurset. Formell kompetanse, praktisk erfaring og geografisk spredning vil bli vurdert i forhold til øvrige søknader, dette for å få sammensatte grupper til kursets to ulike deler.

Søknad

  • Motivasjonstekst på maks 1 A4-side
  • CV

Det er ønskelig med en bred og mangfoldig kunstkonsulentbase og alle som oppfyller kriteriene oppfordres til å søke, uansett erfaring og bakgrunn. Motivasjonstekst vil bli vektlagt.

Søkere i Trøndelag og Møre og Romsdal sender sin søknad samlet i én PDF-fil til Trøndelag senter for samtidskunst til epost: kior@samtidskunst.no

Søknadene behandles av TSSKs rådgiver for kunst i offentlige rom, Kjersti Berg, samt representanter fra de regionale kunstnerorganisasjonene: Marit Helen Akslen (BKMR/NKM), Edith Lundebrekke (NKM), Annika Borg (TBK).

Søknadsfrist: 31.08.2023.

Ved spørsmål, ta kontakt med rådgiver for kunst i offentlige rom ved TSSK, Kjersti Berg.
Epost: kior@samtidskunst.no

Tlf: 73 52 49 10
(Obs. telefonen er ikke bemannet under ferieavvikling 10.- 31. juli).

---

Om Kunstsentrene i Norge:

Landets 15 regionale kunstsentrene har sitt utspring i kunstpolitiske tiltak fra 1970-årene, med sterke røtter i Kunstneraksjonen i 1974/75. Kunstsentrene har et overordnet ansvar for å styrke det levende kunstfeltet i distriktene gjennom å være regionale ressurssentre for visning og formidling av profesjonell samtidskunst og kunsthåndverk. Det enkelte kunstsenter representerer sin unike institusjonshistorie og er i dag et resultat av både lokale, regionale og nasjonale føringer som har vært lagt for de mellomstore kunstinstitusjoner. Kunstsentrenes samfunnsoppdrag er å stimulere til allmenn forståelse for, økt kunnskap om og økt bruk av billedkunst og kunsthåndverk. Kunstsentrene har i snart 50 år vært regionale ressurs- og kompetansesentre for visuell kunst i alle landets regioner. Landsforeningen KiN (Kunstsentrene i Norge) ble etablert i 2010 og er en landsdekkende medlemsforening, et kunstfaglig nav og institusjonsnettverk for kunstsentrene.

Kunstkonsulentkurset har mottatt tilskudd fra KORO, fylkeskommuner og kommuner over hele landet.