Kunstkonsulent for Åfjord VGS, søkefrist 21. november!

Åfjord VGS

Åfjord videregående skole skal ombygges og tilbygges for en elevkapasitet på 160 elever. Planlagt ferdigstillelse og innflytting er august 2023. Trøndelag fylkeskommune trenger derfor en kunstkonsulent som kan starte umiddelbart.

Søkefrist: 21. november

Trøndelag fylkeskommune ønsker en kunstkonsulent med kunstfaglig utdanning og erfaring som kunstkonsulent. Konsulenten bør ha god oversikt over dagens kunstfelt, og evne til å arbeide selvstendig samtidig som gode samarbeidsevner er viktig.

Kunstkonsulenten får ansvaret for å kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i prosjektet, og utvikle en kunstplan i nært samarbeid med kunstutvalget. Oppgavene er videre å foreslå egnet plassering for kunsten, foreslå aktuelle kunstnere og sørge for innkjøp/oppdrag av kunstverk i henhold til avtalt budsjettramme og tidsplan.

Kunsten skal bidra til at bygget/området blir et attraktivt møtested med positive opplevelser for alle brukere, og bygger opp under skolens kjerneverdier som er: åpenhet, samarbeid og dialog, gjensidig tillit.

Det er avsatt NOK 1 mill. i kunstbudsjett som dekker alle kostnader i forbindelse med kunstanskaffelsen, inkludert honorar til kunstkonsulent og 5% i kunstavgift.

Kunstkonsulent mottar honorar etter anbefalte satser fra KORO, og utgjør i dette prosjektet NOK 150 000,- inklusive mva og øvrige kostnader.

Les hele utlysningen i KORO sin oppdragsportal