Kunstkonsulent søkes til nytt fylkeshus Steinkjer, søkefrist 1. november 2023.

Illustrasjon Studop NSW 1

Illustrasjon Studop NSW

Trøndelag fylkeskommune bygger nytt fylkeshus på Steinkjer, og innflytting er planlagt til slutten av 2024. Bygget vil bestå av fellesarealer, møteromsavdeling og kontorareal og utgjør til sammen et totalt areal på 7430 m². Prosjektet innebærer en flytteprosess for de om lag 260 fylkeskommunalt ansatte med kontorsted Steinkjer, som i dag har kontorlokaler i Seilmakergata 2.

Det eksisterende fylkeshuset inneholder en god del kunst, både i fellesarealer og inne på avdelinger/seksjoner. Noe av kunsten i fellesareal er samisk kunst. Kunstkonsulentens oppgave er derfor todelt knyttet til både eksisterende kunst og ny kunst.

Trøndelag fylkeskommune ønsker en kunstkonsulent med kunstfaglig utdanning samt erfaring som kunstkonsulent. Du må ha god oversikt over dagens kunstfelt, ha evne til å arbeide selvstendig, samt gode samarbeidsevner er viktig. Det er ønskelig at kunstkonsulenten er bosatt i regionen.

Kunstkonsulentens skal kvalitetssikre det kunstfaglige arbeidet i samarbeid med oppdragsgiver/kunstutvalget, og ha funksjon som leder for kunstutvalget for Nytt Fylkeshus Steinkjer.

Ny kunst: Budsjettrammen på kr 2 mill. må dekke alle oppgaver og kostnader som er forbundet med ny kunst, også honorar til kunstkonsulent.

Eksisterende kunst: For arbeid med eksisterende kunst skal det gis et kostnadsestimat.

Se hele utlysningsteksten og hvordan du søker på oppdraget i KORO sin oppdragsportal: www.koro.no/oppdragsportal

Kantine ill